KULTURELT SAMRÅD FREDENSBORG
FORENINGSVEDTÆGTER
§ 1 Navn
Samrådets navn er:
Kulturelt Samråd Fredensborg
§ 2 Hjemsted og virkeområde
Foreningens hjemsted og virkeområdet er
Fredensborg Kommune.
§ 3 Formål
Samrådet har til formål at:
· være talerør for kulturelle foreninger,
institutioner og grupper – herunder
amatører og græsrødder over for
kommunen og dens politikere,
· synliggøre kulturelle aktiviteter,
· skabe mulighed for, at kulturen selv
uddeler penge til kulturen,
· tage initiativ til, koordinere og formidle
aktiviteter, som den enkelte forening
ikke selv magter,
· virke koordinerende inden for det kulturelle
område,
· medvirke til at formidle informationer
om kulturaktiviteter til kommunens
borgere,
· rådgive og støtte foreningsmedlemmerne,
· påvirke og udvikle kommunens kulturliv,
· styrke kommunens støtte til kulturelle
aktiviteter,
· kulturelle aktiviteter finder sted
overalt i kommunen,

· påvirke og udvikle kommunens kulturliv,
· skaffe egnede lokaler til kulturelle aktiviteter.
§ 4 Medlemmer
1. Som medlemmer kan optages foreninger,
grupper og institutioner, som har hjemsted i
kommunen, og som har et kulturelt, eller kulturelt
og oplysende formål.
2. Der kan ikke optages enkeltpersoner.
§ 5 Integritet
Samrådet kan ikke anfægte de enkelte medlemmers
suverænitet eller integritet.
§ 6 Udmeldelse
Udmeldelse af samrådet skal ske skriftligt.
Manglende kontingentbetaling medfører udmeldelse
og tab af stemmeret ved repræsentantskabsmøder.
§ 7 Repræsentantskab
1. Repræsentantskabet er samrådets øverste
myndighed.
2. Stemmeberettigede til repræsentantskabet
er medlemmer, der har betalt kontingent senest
6 dage før repræsentantskabsmødet.
3. Hvert medlem har 1 stemme, men flere repræsentanter
fra medlemsforeningerne kan
deltage i repræsentantskabsmødet.
4. Repræsentantskabsmøde afholdes én gang
årligt inden udgangen af januar kvartal.
5. Bestyrelsen indkalder skriftligt til ordinært
repræsentantskabsmøde med mindst 3 ugers
varsel.
6. Forslag til emner, der skal behandles af repræsentantskabsmødet,
skal være formanden
i hænde senest 1 uge før repræsentantskabs


mødet,
dette gælder dog ikke forslag til
vedtægtsændringer (Jvf.§ 12)
7. Afstemningen på repræsentantskabsmødet
skal ske skriftligt, hvis 3 medlemmer
ønsker det.
8. Ved afstemning gælder simpelt stemmeflertal,
jf. dog bestemmelserne om
vedtægtsændringer og ophævelse af
samrådet
9. Dagsorden for repræsentantskabsmødet
skal mindst indeholde følgende
punkter:
1) Valg af dirigent og referent.
2) Godkendelse af beretning.
3) Godkendelse af regnskab og budget.
4) Indkomne forslag.
5) Godkendelse af handlingsplan for det
kommende år.
6) Fastsættelse af kontingent.
7) Valg af formand. (sker i lige år)
8) Valg af op til 8 øvrige bestyrelsesmedlemmer
I lige år op til 4 bestyrelsesmedlemmer,
for en periode på 2 år.
I ulige år op til 4 bestyrelsesmedlemmer,
for en periode på 2 år.
9) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
for en 1-årig periode.
10) Valg af kritisk revisor for en 1–årig
periode.
11) Valg af revisorsuppleant for en 1-årig
periode.
12) Eventuelt.

------------------------------------- ------------------------------------- -------------------------------------

§ 8 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
kan indkaldes af bestyrelsen, når denne finder
det nødvendigt.
2. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
skal indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens
medlemmer skriftligt og begrundet fremsætter
ønske derom.
3. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
skal afholdes senest 4 uger efter modtagelsen
af anmodningen, og den skal indkaldes
med mindst 8 dages varsel.
Dagsorden med indkomne forslag skal sendes
ud med indkaldelsen.
4. Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde
kan kun behandle det/de spørgsmål,
som foranlediger mødet.
§ 9 Bestyrelse
1. Samrådets bestyrelse består af op til 9
medlemmer, valgt af repræsentantskabet.
2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
3. Bestyrelsen konstituerer sig på første
møde efter repræsentantskabsmødet med
næstformand, sekretær og kasserer.
4. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange
om året.
5. Formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer
kan indkalde til bestyrelsesmøde.
6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden
og mindst 3 medlemmer er til stede.

7. Ved stemmelighed er formandens stemme
udslagsgivende.
8. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
9. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg.
§ 10 Tegning og hæftelse
1. Samrådet tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem.

2. I formandens fravær tegnes foreningen af
næstformanden samt 1 bestyrelsesmedlem.
3. Der påhviler hverken medlemmer eller bestyrelse
nogen personlig hæftelse, for så vidt
de har handlet inden for rammerne af samrådets
vedtægter, repræsentantskabsmødets
vedtagelser eller den almindelige lovgivning.
4. For samrådet forpligtelser hæfter alene
samrådets formue.
§ 11 Økonomi
1. Samrådets midler tilvejebringes blandt andet
ved økonomisk støtte fra kommunen.
2. Der tilvejebringes derudover midler gennem
kontingenter samt ved støtte fra offentlige
myndigheder, private investorer, fonde,
foreninger m.fl.
3. Bestyrelsen har ansvar for, at der udarbejdes
et årsregnskab.
4. Regnskabsåret følger kalenderåret.
5. Regnskabet revideres af repræsentantskabsvalgt
revisor.
§ 12 Vedtægtsændringer
1. Forslag til vedtægtsændringer skal være
samrådets formand i hænde inden udgangen
af året og være udsendt til medlemmerne senest
5 uger før repræsentantskabsmødet.
2. Til vedtægtsændringer kræves et flertal på
2/3 af de på repræsentantskabsmødet

 

 

 

 

§ 13 Ophævelse
Beslutning om samrådets opløsning træffes
på to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder
med højst 4 ugers
mellemrum. For at møderne kan være
beslutningsdygtig kræves dog, at
• ophævelsen udtrykkelig er nævnt i
mødeindkaldelsen
• mindst halvdelen af de tilsluttede foreninger
er repræsenteret på mødet.
På det første møde skal opløsning godkendes
ved, at mindst 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede stemmer for.
Ved det andet repræsentantskabsmøde
er almindeligt flertal tilstrækkeligt til vedtagelse
af opløsning.
Ved opløsning af samrådet skal det aftales
hvilket kulturelt formål eventuelt
overskydende midler skal tilfalde.
VEDTAGET PÅ
REPRÆSENTANTSKABSMØDE
DEN 29. MARTS 2007


…………………………………………………………………
Dato Dirigent
Kurt Kammersgaard