Kulturelt Samråd Fredensborg 

Referat af generalforsamlingen i Kulturelt Samråd i Fredensborg Kommune den 26. april 2023 kl. 19:00 i Kulturstationen, Humlebæk

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af formandens beretning.
 3. Godkendelse af revideret regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Godkendelse af handlingsplan for det kommende år
 6. Valg af medlemmer til Kulturelt Samråds bestyrelse for en to-årig periode
 7. Valg af suppleanter for en et-årig periode
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant for en et-årig periode
 9. Eventuelt 

Fra vedtægterne: Kulturelt Samråd afholder hvert år en ordinær generalforsamling inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen annonceres med mindst 3 ugers varsel med mail til medlemmerne samt opslag på sociale medier. Forslag, der ønskes debatteret på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 1 uge inden.

Alle med interesse for de kulturelle forhold i Fredensborg Kommune er velkomne til at deltage i generalforsamlingen, men kun medlemmer har stemmeret.

Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt flertal, det gælder dog ikke beslutninger om vedtægtsændringer og nedlæggelse af Samrådet. Afstemninger er skriftlige, hvis tre af de fremmødte medlemmer ønsker det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Valgbare til bestyrelsen er de fremmødte medlemmer samt fraværende medlemmer, såfremt forslagsstiller har skriftlig tilsagn fra kandidaten.

Kulturelt Samråds bestyrelse består af indtil 7 medlemmer. Ved den ekstraordinære generalforsamling i november 2022 blev følgende fem medlemmer valgt:

Pia Bødtker, Blixen Klub, Fredensborg, onsdag.

Niels Hald, Agenda 21 foreningen.

Lisbeth E. Knudsen, Seniorrådet.

Ibrahim Rashdan, Foreningen for Kulturelle Projekter.

Lisbeth Valentin, Kulturstationen.

Som Suppleant: Peter Aarby, Hemmingway Klubben.

 

Bestyrelsen valgte ikke at konstituere sig, men afvente den ordinære Generalforsamling. Bestyrelsens medlemmer modtager alle genvalg. Det samme gælder Peter Aarby, som suppleant.

I Generalforsamlingen deltog repræsentanter for Karlebo Kunstnerforening, Fredensborg Ny Kunstforening, Humlebæk Kunstforening, Nivå Amatørteater, Fredensborg Gl.Bio, Sletten Sang- og Danseforening, Hemmingway Klubben, Den Spanske Musik- og Kulturforening, Fredensborg Multikulturelle Kvindeforening samt Blixen Klub Fredensborg, onsdag, Agenda 21 foreningen, Seniorrådet, Foreningen for Kulturelle Projekter, og Kulturstationen.

I Generalforsamlingen deltog endvidere, formanden for Fredensborg Kommunes Kulturudvalg, Ulla Hardy-Hansen.

Ordførende for den valgte bestyrelse i Kulturelt Samråd, Niels Hald bød de mødte repræsentanter for de foreninger, der har ønsket at være tilmeldt Kulturelt Samråd samt Kulturudvalgsformand Ulla Hardy-Hansen velkommen, og gik herefter over til punkt 1. på dagsordenen.

 1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog, Lisbeth E. Knudsen, der var villig til at påtage sig hvervet og herefter blev valgt som dirigent, da der ikke var andre forslag.

Lisbeth E. Knudsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.

 1. Godkendelse af beretning:

Niels Hald aflagde herefter beretning for foreløbig de 5 første måneder.

Vi har nu 35 medlemmer, der ønsker at være med. Der er plads til og brug for flere, og der er allerede flere, der overvejer, at være med. Vigtigst er det, at vi, som foreninger, ikke længere skal betale et kontingent, men blot erklære, at man ønsker at være medlem. Vi forventer, at der vil komme flere nye opgaver, som vi skal tage stilling til. Fritids-og Kulturpolitikken, fx, samt regler omkring brugen af Amfiscenen i Fredensborg.

Foreløbig har Pia Bødtker og Lisbeth E. Knudsen deltaget i møder i folkeoplysningsudvalget, og Pia i møder i Kunstrådet, hvor der skulle drøftes indstillingen til udsmykning m.m. af ombygningen af Nivå Centret. Pia har ligeledes deltaget i en gruppe af borgere, der er interesseret i, hvordan vi i kommunen kan komme videre med planlægningen af den videre drift af Rytterskolen i Auderød, hvor byrådet har besluttet, at det fremover og påny skal være på ”frivillige hænder”. En svær opgave!

Fritids- og Kulturpolitikken, her er det svært at vide, om vi taler på vegne af alle de foreninger, som vi sendte forslaget ud til, idet kun én enkelt forening besvarede tilbage til os. En skuffelse for flere af os, er imidlertid, at man vægter fritid og idræt højere, og at ordet kultur næsten ikke er nævnt. Men politikken på området afspejler Byrådets flertal.

Vores hjemmeside fungerer desværre ikke optimalt, men vi håber, at det bliver bedre i den nærmeste tid. Det er et tidskrævende frivilligt arbejde. Det er ikke alle foreninger, der kan ansætte personale til at tage sig af opgaven. Nye vedtægter skal også udarbejdes inden næste generalforsamling og Poul Juul erklærede sig villig til at se på opgaven.

Der var herefter en del debat om kommunens - efter nogens opfattelse - svage kulturpolitik, som Ulla Hardy-Hansen undskyldte for og lovede at lave om på. Skarpere, ville det blive, som efterlyst af forsamlingen. Det var svært med så mange nye folk i forvaltningen p.t., men det var politikerne, der bestemte politikken, erklærede hun.

Efter flere gode forslag til, hvordan vi i Samrådet kunne løse opgaverne, forslag som vi har noteret os, og som blev taget til efterretning, blev beretningen taget til efterretning. Og vi gik herefter over til næste punkt på dagsordenen.

 1. Godkendelse af revideret regnskab.

Regnskabet, som havde været udsendt sammen med indkaldelsen, blev gennemgået og godkendt.

 1. Indkomne forslag:

Ingen

 1. Godkendelse af handlingsplan 2023:

Handlingsplanen, som havde været de tilstedeværende medlemmer i hænde forud for mødet i dag, blev drøftet, og der var enighed om, at tage initiativ til et samarbejde mellem kulturelle foreninger med beslægtede interesser og at tage kontakt til de nærliggende kommuners Kulturelle Samråd. Ligesom det var vigtigt at kommentere kommunale politikker og handleplaner inden for det kulturelle område, og at holde øje med, hvad der sker i de relevante Byråds- og udvalgsdagsordener. Fx Fredensborg Museum, Fredtoften, Amfiscenerne og især rekonstruktionen af kommunens centre.

Også vigtigt at bidrage til planlægningen af kommunens kulturelle temadage og ikke mindst at deltage i de møder, hvor Kulturelt samråd har sæde, Folkeoplysningsudvalget, Kunstrådet og Venskabsbyforum.

Forslaget blev taget til efterretning.

 

 1. Valg af medlemmer i Kulturelt Samråds bestyrelse for en 2-årig periode:

Pia Bødtker, Niels Hald, Ibrahim Rashdan, Lisbeth Valentin, erklærede sig alle villig til valget, og var herefter valgt uden yderligere kandidater.

 

 1. Valg af medlemmer til Kulturelt Samråds bestyrelse for en 1-årig periode:

Lisbeth E. Knudsen og Poul Juul, Fredensborg Gl. Bio, der begge erklærede sig villig til valget, blev valgt, uden yderligere kandidater.

Som suppleant for en 1-årig periode, erklærede Peter Aarby sig villig til at påtage sig hvervet.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant for en 1-årig periode,

Johanne Winther blev foreslået som revisor og Vibeke Poulsen som suppleant. Begge erklærede sig villig til at påtage sig hvervet.

 1. Eventuelt:

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen, og oplyste, at det konstituerende møde i kulturelt samråd, vil blive afholdt snarest muligt.

Dirigent                                                                                                                                     Referent

Lisbeth E. Knudsen                                                                                  Pia Bødtker / Ibrahim Rashdan