Kulturelt Samråd Fredensborg 

Referat for repræsentantskabsmødet for Kulturelt Samråd Fredensborg,
onsdag den 16.03.2016 kl. 19.30 i Regnbuen, Broengen 2b i Kokkedal.

Forud for selve repræsentantskabsmødet havde KS inviteret forhv. skoleinspektør, Jens Raahauge, som gav sine bud hvad bydelen Kokkedal har brug for. Herefter, kl. ca. 20.20 begyndte repræsen-tantskabsmødet.

Deltagere fra bestyrelsen: John Sylvester (JS), Niels Hald (NH), Ibrahim Rashdan (IR), Elsebeth Kri-stensen (EK), Inge Lise Riel (ILR), Ebba Anker (EA), Vibeke Poulsen (VP) og Joachim Clausen (JC).

Fraværende: Annette Jalsig (AJ)

1) Valg af dirigent og referent.

(VP) som dirigent og (IR) som referent. Vibeke konstaterede at indkaldelsen til repræsentantskabs-mødet er sket rettidigt og ifølge vedtægterne.

2) Godkendelse af årsberetning

Gennemgået i hovedtrækkene af (JS) – kopi udleveret til alle.

-Rettelse til teksten: Coloplast i stedet for Novo Nordisk. Med denne rettelse bliver årsberetningen efterfølgende lagt på hjemmesiden

-Spørgsmål fra NH: Står posthuset i Humlebæk stadig tomt? Svar, ja der er forhandlinger i gang med PostDanmark.

3) Godkendelse af regnskab og budget

-49 betalte kontingenter – regnskab godkendt.

-Budget: Humlebæk Kulturpulje beholdning -> datoen 31.12.2013 rettes til 31.12.2015

4) Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

5) Godkendelse af handlingsplan for det kommende år. JS forelagde et forslag til hanlings

a. Større demokratisk bredde og kompetence til fritidsforum

b. Der skal arbejdes på en genoprettelse af folkeoplysningsudvalget

c. Gøre det frivillige kulturarbejde mere synligt

d. Arbejde på at få sæde i relevante råd og udvalg såsom kultur og arkitekturpris.

e. Skaffe midler til integrationspris 2016

f. Kulturelt Samråd skal søge kulturpuljen om midler til nye aktiviteter og drift.

 Godkendt med tilføjelser.

6) Fastsættelse af kontingent.

Stadig 100 kroner årligt

7) Valg af formand. (Sker i lige år)

(JS) er ikke villig til formandsposten, men vil gerne fortsætte som menigt medlem.

(EA) blev valgt med akklamation.

8) & 9) Valg af op til 8 øvrige bestyrelsesmedlemmer/2 suppleanter.

1.John Sylvester (JS) valgt.

2.Niels Hald (NH), Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg Afdeling, villig til genvalg. Valgt.

3.Vibeke Poulsen (VP), Teaterforeningen i Fredensborg Kommune, villig til genvalg. Valgt.

4.Joachim Clausen (JC), Ragnarok, villig til genvalg. Valgt.

5.Inge Lise Riel (ILR), Fredensborg Multikulturel Kvindeforening, villig til genvalg. Valgt.

10) Valg af kritisk revisor for en 1–årig periode

Hanne Winther var villig til genvalg og det blev hun.

11) Valg af revisorsuppleant for en 1-årig periode.

Find Christensen er villig til genvalg og det blev han.

12) Eventuelt

 (NH): afskedstale til JS som formand v/NH

 Næste møde, det blev aftalt at (JS) udsender doodle.com afstemning og (EA) derefter ind-kalder.

Mødet sluttede 20.48.

Referent Ibrahim Rashdan (IR)