Kulturelt Samråd Fredensborg 

Fredensborg Reglerne – Fredensborg Kommunes tilskudsordning

Fredensborg Reglerne er en tilskudsordning til aktiviteter, undervisning og lokaler i Fredensborg kommune og som varetages af kommunens Kultur og Idrætsforvaltning.
Formålet med det frivillige oplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab, at styrke folkeoplysning og dermed medlemmernes evne og lyst til at deltage aktivt og engageret i samfundet.

Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og folkeuniversitet.

Enhver forening, der tilbyder folkeoplysende virksomhed efter loven, er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler m.v. Foreningen skal være hjemmehørende i Fredensborg Kommune og være åben for deltagelse for alle interesserede. Med en forening forstås en sammenslutning, der bygger på aktivt medlemskab og med mindst 5 betalende medlemmer. Foreningen skal som udgangspunkt være åben for alle, der tilslutter sig foreningens formål og endvidere have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.

Foreningen skal have formuleret et formål med foreningsdannelse, som fremgår af vedtægterne. Foreningen skal være demokratisk opbygget med en bestyrelse. Bestyrelsen er ansvarlig overfor kommunen for anvendelse af modtaget tilskud, anviste lokaler, regnskab og dokumentation for virksomheden.
Foreninger, hvis virksomhed har et kommercielt indhold, eller hvis eventuelle overskud tilfalder enkeltpersoner, kan ikke modtage tilskud efter disse tilskudsregler.
Forudsætning for at opnå tilskud efter dette regelsæt er, at kommunen har godkendt foreningen som tilskudsberettiget.

Der ydes tilskud til:

- Sports- og idrætsforeninger
- Andre børne- og ungdomsforeninger
- De uniformerede korps
- De kulturelle foreninger

Der ydes følgende tilskud:

- Medlemstilskud
- Grundtilskud
- Træner- og instruktørtilskud
- Lejrtilskud
- Lederuddannelse
- Lokaler

Læs mere om ordningen på Fredensborg Kommunes hjemmeside